Informacja o elektronicznym przyjmowaniu podań

 

W przypadku wniesienia pisma  za pomocą  za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  musi ono spełniać następujące wymogi formalne:

1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2)  zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
3)  zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Podanie złożone z naruszeniem powyższych wymogów, nie wywołuje skutków prawnych i  zgodnie z art. 64 K.p.a. pozostawia się bez rozpoznania. 

Podstawa prawna:

- art. 33, 391, 41, 46, 63, 64 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.)
- art. 20a ust. 1 i 2 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 j.t. )

Informacje kontaktowe

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na
prawach powiatu w Koszalinie
Gen. Władysława Andersa 34
75-950 Koszalin
Telefonu:+ 48 94 342 85 00
E-mail: pinb-koszalin@szczecin.uw.gov.pl
                          biuro@pinb.koszalin.pl

Formularz kontaktowy