Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna na podst. art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

 • Kto jest administratorem Twoich danych?
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34, 75-950 Koszalin, tel. 094 3428500, skrzynka na portalu ePuap: pinbkoszalinmiasto/skrytkaESP, adres e:mail: pinb-koszalin@szczecin.uw.gov.pl 
   
 • Jak  można się skontaktować  z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?
  Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych:  biuro@pinb.koszalin.pl
   
 • Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
  Przetwarzamy dane osobowe z kategorii: imię i nazwisko, adres, geodezyjny numer działki, numer pesel oraz informacje o ukaraniu i egzekucji obowiązku wynikającego z ustawy Prawo budowlane.
   
 • W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
  Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w ramach sprawowania władzy publicznej w zakresie ustawy Prawo budowlane, powierzonej administratorowi.
   
 • Jak nie  przetwarzamy Twoich danych?
  Twoje dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
   
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane?
  Dane przechowujemy zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z dokumentacją w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych. Po wymaganym okresie, zgodnie z kategorią archiwalną, dane zostaną usunięte.
   
 • Na jakiej podstawie  przetwarzamy Twoje dane?
  Dane przetwarzamy, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 81 i art. 83 ustawy Prawo budowlane). Podanie danych jest obowiązkowe i nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.
   
 • Skąd mamy Twoje dane?
  Dane otrzymujemy od osób, których te dane dotyczą oraz z rejestrów publicznych i administratorów tych danych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań organu.
   
 • Ograniczenie uprawnień do uzyskania informacji o źródle danych osobowych
  Zgodnie z art. 84aa ust. 1 ustawy Prawo budowlane, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania informacji o źródle danych (skąd organ ma jej dane osobowe, gdy nie zostały one zebrane od niej), tylko w przypadku, gdy nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. Zgodnie z art 236 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku wszczęcia albo wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, jej uchylenia albo zmiany na skutek skargi, o której mowa w art. 233 zdanie drugie, art. 234 pkt 2 lub art. 235, w stosunku do strony i uczestnika postępowania przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się (nie udziela się informacji o źródle danych).
   
 • Jakie są Twoje uprawnienia względem Twoich danych osobowych?
  Możesz żądać od administratora danych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Żądanie w tej sprawie możesz przesłać na adres kontaktowy administratora danych. Możesz również wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.